Kristdemokratiska studentförbundet
hero_pattern.png

Hem

Kristdemokratiska studentförbundet - KSF

 
34319877_2087651797928794_8864450527690227712_o.jpg

Låt klassisk bildning ta plats i skolan

Att kunna skriva, läsa och ha förståelse om vår historia utgör en stabil grund för elever att stå på och ser till att de inte går miste om tidigare generationers kunskaper, skriver Samuel Dalevi.

En väl fungerande skola är bland det viktigaste som finns i ett modernt land. Trots vikten av bildning i dagens samhälle finns det stora utmaningar med den svenska skolan. Exempelvis har det blivit allt vanligare att svenska elever har svårigheter med att läsa och skriva, vilket är grunden i nästan alla ämnen.

Språkkunskaper är en avgörande del av kunskapsutvecklingen och viktigt för att kunna förstå sig på hur samhället fungerar. KDU menar att klassisk bildning med inslag av bland annat historia, språk och litteratur behövs för att alla medborgare aktivt ska kunna delta i den svenska demokratin och för att lyckas i arbetslivet.

Det behövs åtgärder som återupprättar kunskapsskolan, där läsning stimuleras och en förmåga att göra egna tolkningar uppmuntras, vilket blir allt viktigare när samhället digitaliseras. Att kunna ta till sig och söka information blir en allt större del av våra liv och ställer därför större krav på läsförståelse och vår förmåga att granska information. Därför är litteratur, språk och historia en självklar del av bildning och lärande i både naturvetenskapliga och humanistiska ämnen.

En undersökning som Lärarnas riksförbund genomförde tillsammans med Svenskt näringsliv visade att goda kunskaper i engelska förutsätts som en självklarhet när svenska företag anställer ny personal. Vidare betonar också många företag att kunskap i fler moderna språk behövs för att kunna utveckla Sverige som exportnation. Utrikeshandel är ofta direkt sammankopplat med kompetens hos företag att kunna kommunicera på ett flertal språk. Språk är grundläggande i många skolämnen och en stark merit i arbetslivet. Därför anser KDU att klassisk bildning bör vara en viktig del av läroplanen.

Aristoteles menade att bildning gör själen rikare. Studerandet av vårt förflutna ger oss kunskaper om vilka vi varit, vad som påverkat oss och varför världen ser ut som den gör idag. Att kunna skriva, läsa och ha förståelse om vår historia utgör en stabil grund för elever att stå på och ser till att de inte går miste om tidigare generationers kunskaper. Exempelvis kan den som studerat upplysningen i historieundervisningen också lättare begripa sig på hur idéströmningar och människovärdet vuxit fram och utvecklats. Det måste finnas gemensamma referenspunkter i samhället, som man kan relatera till och samtala om för att bättre förstå varandra.

Förståelse för sin omgivning skapas genom att granska och lära sig om kultur, historia och samhället i stort, vilket är sammankopplat med klassisk bildning. Det västerländska samhället har vuxit fram under tusentals år. Det har byggts upp på idéer om demokrati, frihet och ansvar som växte fram under en helt annan tid. Klassisk bildning skulle öka förståelsen om vårt samhälle och betona hur demokrati inte kan tas för givet och vad det fyller för syfte. Kunskap i språk och andra humanistiska ämnen ska inte underskattas. I en värld med allt mer internationell kontakt kan den klassiska bildningen aldrig bli omodern.

Samuel Dalevi, Utbildningspolitisk talesperson, Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU

Läs hela artikeln hos Nya Wermlands tidningen: Låt klassisk bildning ta plats i skolan


RM2018-155.jpg

Inrätta ordningsbetyg

Inrätta ordningsbetyg för att få bukt med den så kallade flumskolan. Detta skulle minska stöket i klassrummen och befästa lärarens roll som ledaren i klassrummet, skriver KDU:s Samuel Dalevi.

Den svenska skolan har under senare år blivit allt stökigare. Sen ankomst ökar, mobiler stör undervisningen och kränkande behandling blir allt vanligare. Förutom att leda till sjunkande resultat för elever blir också arbetsmiljön för lärare sämre. För att få en bättre arbetsro och en tryggare skolgång behövs ett verktyg för att markera hur viktigt det är med ordning och reda i klassrummen. Vi i KDU menar att ett införande av ordningsbetyg skulle göra miljön i skolan mindre stökig och därmed höja elevernas betyg. Utöver det behövs också mer utbildning i ledarskap och konflikthantering för landets lärare.

Sverige har dåliga PISA-resultat

I internationella jämförelser som PISA har Sverige gått från goda resultat till betydligt sämre, något som den dåliga arbetsron i klassrummen bidragit till. Det är viktigt att behandla varandra med respekt, något som också bör markeras av skolorna. Det som kan komma att påverka ordningsbetyget är om man kommer i tid, hur man beter sig mot sina klasskamrater och hur man bemöter sina lärare. Mycket behöver göras, men detta är ett steg i rätt riktning som sänder ut en viktig signal.

Stökiga miljön leder till sämre skolresultat

I fjol mottog skolinspektionen nästan 2000 anmälningar om kränkande behandling. Vidare visar en enkätundersökning att över hälften av niondeklassarna upplever att andra elever stör undervisningen. Dessutom visar rapporter från bland annat OECD och PISA att den svenska skolan har problem med bland annat skadegörelse, ovårdat språk och sena ankomster. Den stökiga miljön leder till otrygghet, sämre arbetsro och sjunkande resultat. Ordning och reda måste råda för att svenska elever ska kunna förbereda sig på arbetslivet och inte gå miste om viktig kunskap.

Läraren ska vara chef i klassrummet

Även lärare påverkas när skolan drabbas av oreda eftersom att tid för undervisning istället behöver läggas på att upprätthålla studiero. Detta leder till att fler väljer bort läraryrket, vilket kan få allvarliga konsekvenser då det redan idag råder lärarbrist. Slutligen riskerar även bristande ordning att sända ut signaler till eleverna att det som lärs ut i skolan inte är så viktigt. Vi anser därför att det bör införas mer utbildning i konflikthantering och ledarskap för landets lärare, både på lärarprogrammet och som vidareutbildning i yrkeslivet. Ledarskapet i kombination med ordningsbetyg befäster lärarens roll som chef i klassrummet på ett bättre sätt.

Ordning och kunskap ska ligga i fokus

Skolans utmaningar är många, varav arbetsron är ett utav dom. För att vädra ut det som brukar kallas för flumskolan behöver ordning och kunskap vara i fokus så att eleverna får den utbildning som de förtjänar. Vi i KDU menar ordningsbetyg skulle skicka en viktig signal till alla som är en del av skolmiljön hur viktigt det är att bemöta varandra med respekt. Att komma i tid, bemöta sina klasskamrater på ett värdigt sätt och att lyssna på lärarens instruktioner är avgörande för att kunna ta till sig kunskaper som behövs i arbetslivet.

Samuel Dalevi, Utbildningspolitisk talesperson KDU och lärarstudent

Läs artikeln hos Alltinget: KDU: Inrätta ordningsbetyg

Skribenter: Samuel Dalevi (Vänster) & Carl Olehäll (Höger) Foto:  Simon Berneblad

Skribenter: Samuel Dalevi (Vänster) & Carl Olehäll (Höger) Foto: Simon Berneblad

Krigsmaterial nära Österlens kust

Den svenska sydkusten är ett av världens mest trafikerade vatten. Bara mellan Österlen och Bornholm passerar 50 000 fartyg varje år. Det är nästan lika många som passerar Gibraltar sund.

I helgen färdades ett ryskt fraktfartyg på 15 kilometers avstånd från Sveriges kust. I lasten fanns vapen och krigsmateriel.

Men det var först när fartyget hade rundat Skagens Odde på sin väg mot Vietnam som svenska myndigheter fick kännedom om vad lasten faktiskt innehöll. Då hade det redan passerat svenskt och danskt territorialvatten.

Detta är ingen isolerad händelse. Det här är något som Ryssland har satt i system att göra. Denna händelse är en påminnelse om att Sverige måste stå rustat inför kommande prövningar.

Utvecklingen i Ryssland går åt fel håll och detta utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Friheten kan inte tas för given. Friheten måste försvaras.

Vi unga kristdemokrater vill höja försvarsanslaget till 2 procent av BNP i snabb takt.

Vi vill även att Sverige ska gå med i Nato. Sveriges nja till Nato leder till att det har skapats ett säkerhetspolitiskt vakuum som påverkar hela Östersjöregionen. Helgens incident är ett kvitto på det.

Det är tid att ge Sverige – och vår omvärld – det försvar vi förtjänar.

Carl Olehäll, Förbundsstyrelseledamot, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)
Samuel Dalevi, förbundsordförande för Kristdemokratiska studentförbundet (KSF), förbundsstyrelseledamot  (KDU) och deltidsanställd soldat.

KSFs förbundsordförande, Samuel Dalevi vald till styrelseledamot i KDU!

Under Kristdemokraternas ungdomsförbunds riksmöte valdes KSFs förbundsordförande, Samuel Dalevi till styrelseledamot för KDU. Kort därpå utseddes Samuel till skolpolitisk talesperson.

RM2018-155.jpg
 

Följ oss på Facebook

Munkbron 1
111 28 Stockholm

☎ kONTAkT

Samuel.Dalevi@kdu.se 

KSF:s mål


Att

Att stärka kunskapen om den kristdemokratiska filosofin på högskolor och universitet. Att

Att vara en mötesplats för studenter, där de utifrån en kristdemokratisk grund kan diskutera samhällsfrågor. Att

Att driva högskolepolitiska frågor och andra politiska frågor som direkt berör och intresserar studenter.